Pesänjakaja

 

Pesänjakaja on käräjäoikeuden määräämä henkilö (yleensä lakimies), joka katsotaan soveltuvaksi ja on suostuvainen jakamaan kuolinpesässä olevan omaisuuden tai avioeron yhteydessä suorittamaan omaisuuden osituksen tai erottelun.

Hakija lähettää hakemuksen käräjäoikeudelle sopivaksi katsomastaan henkilöstä.

Jos pesänjakajan valinnasta on erimielisyyttä, käräjäoikeus ratkaisee asian.

Pesänjakajan suorittamaa jakoa tai erottelua / ositusta voi moittia käräjäoikeudessa.

pesänjakaja1

Pesänjakaja on oikeuden määräämä henkilö (yleensä lakimies), joka toimittaa riitaisissa erotilanteissa omaisuuden osituksen tai erottelun, tai kun kuolinpesä ei pääse omaisuuden reaalijaosta yksimielisyyteen. Pesäjakajan kelpoisuusehdoksi on asetettu se, että henkilön voidaan olettaa suoriutuvan pesänselvityksestä sen laadun edellyttämällä tavalla.

Kuka tahansa asianosaisista on oikeutettu hakemaan pesänjakajan määräämistä ja ehdottamaan siihen tiettyä henkilöä. Pesänjakajan tulee pyrkiä ensisijaisesti saamaan osapuolet sopimukseen asiassa. Hän ei saa kehottaa osapuolia tekemään tiettyjä vaatimuksia, mutta hänen velvollisuutensa on saattaa osapuolten tietoon heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.

Mikäli osapuolet eivät kykene sopimaan asiaa, toimittaa pesänjakaja omaisuuden jaon ja laatii tästä asianmukaisen asiakirjan. Pesänjakaja voi tarvittaessa hakea tuomioistuimelta luvan myydä pesään kuuluvaa omaisuutta.

Osapuolet vastaavat pesänjakajan työstä aiheutuneista kustannuksista yhteisvastuullisesti. Kustannukset katetaan yleensä ositettavasta varallisuudesta. Koska puolisoiden vastuu pesänjakajan laskusta on yhteisvastuullinen, seuraa tästä se, että mikäli toinen puoliso on varaton eikä hänen kustannuksiaan saada myöskään katettua jaettavan omaisuuden piiristä, lankeaa lasku kokonaisuudessaan toisen maksettavaksi. Laskun kokonaan maksaneella puolisolla on oikeus yrittää periä toiselta osapuolelta takaisin se osuus, jonka hän on maksanut toisen puolesta. Pesänjakajan määräämisen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa se asianosainen tai ne asianosaiset, joka / jotka määräystä ovat hakeneet.